Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:43:55

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 389 z dnia 27 lipca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1495/389/II/2006 zatwierdzenia Aktualizowanego programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Teatru Śląskiego w Katowicach w zakresie realizacji zadań remontowych.
1496/389/II/2006 zatwierdzenia programów rzeczowo - finansowych na rok 2006 dla Teatru Rozrywki w Chorzowie w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i zakupów inwestycyjnych.
1497/389/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Porozumienia nr 84/KT/2006 z dnia 17 lipca 2006r. z Miastem Wodzisław Śląski
1498/389/II/2006 zatwierdzenia wzoru protokółu zdawczo-odbiorczego urządzeń lub obiektów kolidujących z budową Drogowej Trasy Średnicowej przełożonych w ramach realizacji DTŚ na terenie miasta Katowice oraz upoważnienia do akceptacji tegoż protokółu.
1499/389/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 54/KT/2006 z dnia 29 maja 2006 r. z Powiatem Wodzisławskim
1500/389/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Pszczyńskim
1501/389/II/2006 zawarcia Aneksu nr 3 do umowy o pełnienie zastępstwa inwestycyjnego z dnia 2 sierpnia 1993 r. pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a przedsiębiorstwem Drogowa Trasa Średnicowa S.A. w Katowicach.
1502/389/II/2006 likwidacji składnika majątku ruchomego Województwa Śląskiego
1503/389/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dra Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1504/389/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Reumatologicznej, funkcjonującej w strukturach Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej
1505/389/II/2006 odmowy przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Krystianowi Oleszczykowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach.
1506/389/II/2006 przyznania nagrody rocznej Pani Marii Darlewskiej – Turant dyrektorowi Dziecięcego Ośrodka Leczniczo – Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich.
1507/389/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Markowi Sawickiemu dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach
1508/389/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2004 rok Panu Henrykowi Koszowi dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu.
1509/389/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Markowi Grzybowi dyrektorowi Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach.
1510/389/II/2006 zmiany projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej Chybie
1511/389/II/2006 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie opracowania pt. „Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007 - 2015”.
1512/389/II/2006 powołania Pana Lecha Szarańca na stanowisko dyrektora Muzeum Śląskiego w Katowicach
1513/389/II/2006 Przyjęcia listy rankingowej oraz listy rezerwowej Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1514/389/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały nr 367/345/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 roku, dokonującej wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe.
1515/389/II/2006 wyboru projektów z listy rezerwowej, które uzyskają dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1 - Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa
1516/389/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały nr 481/351/II/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów z listy rezerwowej, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.1 – Obszary wiejskie
1517/389/II/2006 wyboru projektów z listy rezerwowej, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
1518/389/II/2006 wyboru projektów z listy rezerwowej, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.2. – Infrastruktura ochrony środowiska
1519/389/II/2006 wyboru projektów z listy rezerwowej, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.1 - Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
1520/389/II/2006 roztrzygnięcia II edycji Otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony zdrowia w roku 2006
1521/389/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1522/389/II/2006 zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr 1418/OR/2005 z dnia 29.09.2005 r. zawartej pomiędzy Województwem Śląskim a Konsorcjum „Budox - awbud” dotyczącej zaprojektowania i wykonania przebudowy i rozbudowy budynku biurowego, położonego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
1523/389/II/2006 zmiany uchwały własnej z dn. 22 czerwca 2006r. Nr 1156/378/II/2006 w sprawie przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne na rok 2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1524/389/II/2006 zatwierdzenia Aktualizacji Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713