Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:26:56

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 388 z dnia 25 lipca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1456/388/II/2006 organizacji wizyty studyjnej dla przedstawicieli belgijskich biur podróży wraz z grupą polonijną z Walonii w dniach 3-4 sierpnia 2006r.
1457/388/II/2006 wyrażenia zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia Porozumienia o współpracy nr 1126/GK/2000 zawartego w dniu 20 kwietnia 2000 roku pomiędzy Województwem Śląskim a Zarządem Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
1458/388/II/2006 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Tychach
1459/388/II/2006 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Ruda - nr 1.
1460/388/II/2006 Określenia terminów zakończenia zbioru roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie
1461/388/II/2006 Rozłożenia opłat rocznych za lata 2004-2006 z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji stanowiących dochód Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
1462/388/II/2006 Uchwała w sprawie zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 350.600 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1463/388/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu na wydatkowanie środków finansowych na remont łazienki w Internacie
1464/388/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego nr 1 im. Zofii Szlenkierówny na wydatkowanie środków finansowych na wymianę drzwi ewakuacyjnych.
1465/388/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1466/388/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1467/388/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1468/388/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1469/388/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1470/388/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1471/388/II/2006 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1472/388/II/2006 Zawarcia aneksu Nr 1 do umowy, zawartej w dniu 01.06.2006 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląsk o dofinansowanie w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych a Województwem Śląskim
1473/388/II/2006 zawarcia porozumienia z Miastem Jastrzębie Zdrój
1474/388/II/2006 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 1044/ZD/2005 z 8.08.2005 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1475/388/II/2006 zawarcia aneksu nr 1 do umowy pożyczki nr 1068/ZD/2005 z 17.08.2005 roku z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1476/388/II/2006 dokonania przez Zarząd akceptacji listy rezerwowej projektów w zakresie Działania ZPORR 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji.
1477/388/II/2006 Zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dn. 29 czerwca 2006 r. Nr 1258/380/II/2006 w sprawie przyjęcia listy rankingowej oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr 1/2006 Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa ZPORR
1478/388/II/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1479/388/II/2006 zatwierdzenia Zaktualizowanego programu rzeczowo - finansowego dla Muzeum w Bielsku - Białej w zakresie remontów i zakupów inwestycyjnych na 2006 r.
1480/388/II/2006 zatwierdzenia Aktualizacji programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
1481/388/II/2006 przystąpienia do zawarcia umowy z firmą Stadler Bussnang AG na dostawę 4-ch Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych do prowadzenia kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz aneksu nr 1 do tej umowy
1482/388/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Ruda Śląska
1483/388/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Rydułtowy
1484/388/II/2006 zmiany uchwały nr 1121/ 376/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2006 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych na terenie miasta Żywiec stanowiących własność Skarbu Państwa
1485/388/II/2006 kontynuacji realizacji Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w Zabrzu i Gliwicach w latach 2007-2013
1486/388/II/2006 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie składników majątku ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
1487/388/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie objęcia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA w Katowicach za wniesiony wkład pieniężny
1488/388/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przyjęcia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.
1489/388/II/2006 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1131/377/II/2006 z 20.06.2006 r. w sprawie powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia w 2006 r.
1490/388/II/2006 Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Funduszu Górnośląskiego S. A . w Katowicach.
1491/388/II/2006 Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach
1492/388/II/2006 zatwierdzenia Skorygowanego programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla zadania p.n.: „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 oraz zawarcia aneksu do umowy z Muzeum Śląskim w Katowicach dotyczącej udzielenia w roku 2006 dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na w/w zadanie.
1493/388/II/2006 zatwierdzenia Aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego w Katowicach ul. Dąbrowskiego 23 dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego”.
1494/388/II/2006 przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku w sprawie działań zmierzających do połączenia Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach z Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach w celu utworzenia nowej jednostki, która przyjęłaby nazwę Śląska Agencja Rozwoju


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713