Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:01:08

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 387 z dnia 20 lipca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1423/387/II/2006 oceny wypełnienia obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim rzeki Pszczynka – nr 1.
1424/387/II/2006 zezwolenia na odstępstwo od zakazów ustawy o rybactwie śródlądowym
1425/387/II/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazową dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR
1426/387/II/2006 Przyjęcia listy wniosków o jednorazowa dotację inwestycyjną oraz listy o przedłużone wsparcie pomostowe ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości ZPORR)
1427/387/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
1428/387/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
1429/387/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
1430/387/II/2006 ogłoszenia zakończenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa w 2006 roku w systemie całorocznym z uwagi na wyczerpanie środków finansowych
1431/387/II/2006 zakończenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2006 roku
1432/387/II/2006 przyjęcia tekstu Regulaminu premiowania dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie
1433/387/II/2006 przyjęcia tekstu jednolitego Zasad wynagradzania za pracę dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Śląskie
1434/387/II/2006 Uchwała w sprawie zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 11.300 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1435/387/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 100.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1436/387/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 183.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1437/387/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 350.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1438/387/II/2006 zawarcia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego porozumienia w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 195.000 zł na realizację programu z zakresu kultury objętego mecenatem państwa, wykonywanego przez wojewódzką instytucję kultury.
1439/387/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 1403/385/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.07.2006 r. w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów na stanowisko dyrektora: 1) Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, 2) Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach, 3) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Gliwicach, 4) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Cieszynie.
1440/387/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 1404/385/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.07.2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów zakładów kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Śląskie.
1441/387/II/2006 zmiany uchwały nr 1018/374/II/2006 w sprawie powołania komisji, do której zadań należy ocenianie w roku 2006 wniosków o przyznanie zasiłków pieniężnych w ramach pomocy zdrowotnej oraz określenia trybu pracy tej komisji
1442/387/II/2006 powołania komisji otwartego konkursu ofert na wykonanie opracowania pt. „Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007 - 2015”.
1443/387/II/2006 postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
1444/387/II/2006 zmiany Uchwały Nr 2883/325/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.12.2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2006 rok.
1445/387/II/2006 porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S A w Katowicach
1446/387/II/2006 przyjęcia opracowania pn.: „Okresowa Ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego”
1447/387/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1448/387/II/2006 lokaty wolnych środków budżetowych w 2006 roku.
1449/387/II/2006 dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2693/ 318 / II/ 2005 Zarządu Województwa śląskiego z dnia 29.11.2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1450/387/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 1110/376/II/2006 Zarządu Województwa śląskiego z dnia 13.06.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1451/387/II/2006 ponownego ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej i przyjęcia treści ogłoszenia.
1452/387/II/2006 przyjęcia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej
1453/387/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1454/387/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach
1455/387/II/2006 zatwierdzenia „Regulaminu Organizacyjnego” Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713