Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:27:10

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 383 z dnia 6 lipca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1303/383/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego w 2006 r.
1304/383/II/2006 przystąpienia do wyceny nieruchomości Województwa Śląskiego położonych w Górkach Wielkich, gmina Brenna, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/10, 173/11, 173/12, 173/14, 173/15, 173/16 i 173/17.
1305/383/II/2006 przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 4 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Skoczowie przy ul. Krzywej 3a, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
1306/383/II/2006 przystąpienia do wyceny 4 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Skoczowie przy ul. Krzywej 3a, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
1307/383/II/2006 przystąpienia do wyceny nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Grabowej la
1308/383/II/2006 zawarcia aneksu do umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania p.n. Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska przez zakup licencji na 3-letnie użytkowanie sieciowego systemu informatycznego weryfikacyjno - księgowego połączonego z systemem zarządzania informacjami środowiskowymi wraz z dostosowaniem baz danych.
1309/383/II/2006 uchylenia uchwały własnej Nr 2170/205/11/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, w przedmiocie wyrażenia zgody ua sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ul. 3-go Maja 18.
1310/383/II/2006 Przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego nr II/42/2/2005 z dnia 19 grudnia 2005 dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok z póĽn.zm.
1311/383/II/2006 w sprawie przyjęcia kryteriów oceny wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów składanych w ramach „Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi” oraz powołanie Komisji Konkursowej do oceny wniosków.
1312/383/II/2006 zawarcia umowy z Miastem Bieruń
1313/383/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Bieruń
1314/383/II/2006 rozłożenia na raty zapłaty na rzecz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach należności pieniężnej wynikającej z kary nałożonej przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego na ....................................................................................... z tytułu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi pojazdu w ruchu po drodze wojewódzkiej
1315/383/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu „Przebudowa skrzyżowania DW 928 z drogami powiatowymi w miejscowości Kobiór” nr 701200 - 217
1316/383/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 do Umowy o dofinansowanie Projektu „Remont drogi wojewódzkiej nr 789 na odcinku Sośnica — Gniazdów” nr 701200 - 219
1317/383/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1318/383/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia końcowego zadania objętego Umową dotacji Nr 580/IW/2004 z 24.06.2004 r. z Gminą Wodzisław Śląski dotyczącą przyznania środków na projekt współfinansowany w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
1319/383/II/2006 Zatwierdzenia przez Zarząd zaktualizowanego Podręcznika procedur wdrażania Samorządu Województwa Śląskiego dla działań „Scalanie gruntów”, „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” SPO ROL)
1320/383/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1321/383/II/2006 ogłoszenia IV edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizowanych od 18.09.2006 r. do 30.11.2006 r.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713