Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:11:09

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 382 z dnia 4 lipca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1273/382/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 1110/376/II/2006 Zarządu Województwa śląskiego z dnia 13.06.2006 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
1274/382/II/2006 zmiany załącznika do Uchwały Nr 553/354/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 30 marca 2006r w zakresie Poddziałania 3.5.2 ZPORR – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia.
1275/382/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 202/337/II/2006 z dnia 31.01.2006 roku w sprawie zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
1276/382/II/2006 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa w 2006 roku w systemie całorocznym (dla ofert złożonych od dnia 18 lutego do dnia 28 kwietnia 2006 roku)
1277/382/II/2006 udzielenia rekomendacji Zakładowi Pulmonologii w Tarnowskich Górach
1278/382/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Zakładem Opieki Zdrowotnej nad Matką,Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie
1279/382/II/2006 wołania Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2007 – 2011 na terenie Województwa Śląskiego.
1280/382/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Mariuszowi Nowakowi dyrektorowi Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
1281/382/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Włodzimierzowi Migaczowi Dyrektorowi Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach.
1282/382/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Panu Ryszardowi Wąsikowi dyrektorowi Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu.
1283/382/II/2006 przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Pani Jolancie Karlickiej - Chmiel dyrektorowi Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
1284/382/II/2006 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do III edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
1285/382/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu na wykonanie prac remontowych w siedzibie Kolegium
1286/382/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na zawarcie umów najmu powierzchni administrowanej placówki
1287/382/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu na wynajem miejsc noclegowych
1288/382/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.
1289/382/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zawierciu
1290/382/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach.
1291/382/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi.
1292/382/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i Informacji Pedagogicznej w Rybniku.
1293/382/II/2006 powołania komisji konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej.
1294/382/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
1295/382/II/2006 oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie.
1296/382/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Sławków
1297/382/II/2006 zatwierdzenia końcowego Rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja Ratusza Miejskiego w Częstochowie - Przebudowa, remont i rozbudowa budynku głównego”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
1298/382/II/2006 porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S A w Katowicach
1299/382/II/2006 zawarcia umowy z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk w Krakowie na wykonanie „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Programu wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii w nieprzemysłowych regionach województwa śląskiego” oraz wprowadzenie niezbędnych korekt do treści „Programu...., zredagowanie i wydrukowanie uchwalonej wersji dokumentu”.
1300/382/II/2006 zmian w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1301/382/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1302/382/II/2006 przystąpienia do współorganizacji i współfinansowania w 2006 roku VII Dożynek Województwa Śląskiego w Gminie Mykanów i przeznaczenia na ten cel kwoty 30.000,-zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713