Czas wygenerowania treści 2020-04-09 02:09:48

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 375 z dnia 8 czerwca 2006

Nr uchwałyW sprawie
1062/375/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Kamieńcu na wykonanie prac remontowych w siedzibie szkoły
1063/375/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku Białej na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu inwestycyjnego
1064/375/II/2006 wprowadzenia zasad zatwierdzania honorariów dla dyrektorów i zastępców dyrektorów instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie.
1065/375/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
1066/375/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu
1067/375/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1068/375/II/2006 zmiany uchwały nr 344/345/II/2006
1069/375/II/2006 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury okresie od 21 lutego 2006 r. do dnia 19 maja 2006 r.
1070/375/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie poprzez utworzenie Poradni Radioterapii i Pracowni Tomografii Komputerowej
1071/375/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
1072/375/II/2006 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
1073/375/II/2006 zawarcia umów zleceń z ekspertami z listy Ministra Edukacji Narodowej
1074/375/II/2006 przystąpienia do wyceny 4 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, znajdujących się w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Botanicznej 7, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
1075/375/II/2006 ustalenia wynagrodzenia dla Dyrektora Śląskiego Zarządu Nieruchomości w Katowicach.
1076/375/II/2006 przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej 4 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Bielsku-Białej przy ul. Botanicznej 7, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
1077/375/II/2006 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Hutniczej 9.
1078/375/II/2006 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jaworznie
1079/375/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu pomieszczenia nr 314 na czas oznaczony
1080/375/II/2006 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1081/375/II/2006 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz działalności wspierającej działania na rzecz Odnowy Wsi w Województwie Śląskim, na finansowanie cyklu szkoleniowo – aktywizującego dla liderów wiejskich w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006-2010 oraz przyjęcia treści ogłoszenia
1082/375/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
1083/375/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Bielsko-Biała
1084/375/II/2006 darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej, na rzecz Gminy Istebna
1085/375/II/2006 udzielenia bonifikat od cen 16 samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 46-48, stanowiącym własność Województwa Śląskiego oraz zatwierdzenia cen sprzedaży tych lokali po zastosowaniu bonifikat
1086/375/II/2006 powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Goczałkowicach- Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 46, stanowiącym własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnej własności tego lokalu.
1087/375/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 54/KT/2005 z dnia 12 lipca 2005 r. z Gminą Łazy
1088/375/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 121/KT/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. z Gminą Nędza
1089/375/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 119/KT/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. z Gminą Popów
1090/375/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 118/KT/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. z Gminą Mikołów
1091/375/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 nr do Porozumienia nr 67/KT/2005 z dnia 19 lipca 2005 r. z Gminą Knurów
1092/375/II/2006 przekazania Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.
1093/375/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bieruń na budowę ścieżki rowerowej
1094/375/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia apelu do Wojewody Śląskiego o odstąpienie od zamiaru wypowiedzenia SPZOZ Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach umowy stanowiącej podstawę użytkowania zajmowanych przez zakład pomieszczeń
1095/375/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach
1096/375/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Ośrodka Diabetologicznego Dzieci i Młodzieży w Gliwicach
1097/375/II/2006 zawarcia umowy pożyczki ze Szpitalem Specjalistycznym w Zabrzu
1098/375/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
1099/375/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Neuropsychiatrycznym im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
1100/375/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Uzdrowiskiem Goczałkowice - Zdrój Wojewódzkim Ośrodkiem Reumatologiczno - Rehabilitacyjnym w Goczałkowicach Zdroju
1101/375/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
1102/375/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Szpitalem Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim
1103/375/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713