Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:54:27

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 368 z dnia 19 maja 2006

Nr uchwałyW sprawie
846/368/II/2006 powołania i nawiązania stosunku pracy z Panem Markiem Szczerbowskim na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
847/368/II/2006 zmian budżetu, w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
848/368/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie ugody z powództwa Andrzeja Hermana przeciwko Województwu Śląskiemu
849/368/II/2006 Dokonania przez Zarząd Województwa Śląskiego zmiany uchwały nr 2693/318/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.11.2005 roku w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskają dofinansowanie w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
850/368/II/2006 udzielenia zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu.
851/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach
852/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego, Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu
853/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach
854/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu
855/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
856/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
857/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
858/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Śląskiego Szpitala Reumatologiczno – Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
859/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
860/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkich Zakładów Ortopedycznych w Bytomiu
861/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
862/368/II/2006 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2005 rok Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
863/368/II/2006 powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowej
864/368/II/2006 zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu
865/368/II/2006 zawarcia umowy dotacji z Państwowym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
866/368/II/2006 zawarcia umowy dotacji ze Śląskim Centrum Rehabilitacji w Ustroniu
867/368/II/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu
868/368/II/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny w postaci aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. J. Gasińskiego w Tychach
869/368/II/2006 zawarcia aneksu do umowy nr 704/ZD/2005
870/368/II/2006 ustalenia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy części nieruchomości
871/368/II/2006 wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie kopii danych cyfrowych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Piekarach Śląskich
872/368/II/2006 ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej na rzecz Skarbu Państwa - Agencji Mienia Wojskowego
873/368/II/2006 przyjęcia rozliczenia zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa Zaplecza Technicznego Teatru Rozrywki w Chorzowie”, finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego ze środków budżetu Państwa oraz ze środków własnych budżetu Województwa Śląskiego.
874/368/II/2006 przyjęcia do wiadomości programu inwestycji pn.: Szpital Śląski w Cieszynie - modernizacja i rozbudowa - dział zabiegowo - diagnostyczny
875/368/II/2006 uzgodnienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr S 3237 na terenie gminy Ożarowice w powiecie tarnogórskim
876/368/II/2006 nabycia nieruchomości przewidzianej do zajęcia pod budowę „Północnego obejścia Miasta Żywca”.
877/368/II/2006 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2006 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie.
878/368/II/2006 zaopiniowania Szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na rok 2006 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach.
879/368/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Województwa Śląskiego w latach 2007, 2008, 2009 na prowadzenie regionalnych, kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych na linii kolejowej Bytom-Gliwice-Bytom.
880/368/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Koszęcin
881/368/II/2006 zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Radziechowy-Wieprz w sprawie współpracy przy realizacji zadania „Regulacja koryta cieku Foszczyna w km 0+440 ÷ 0+800”
882/368/II/2006 zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Śląskim, o wykonanie prac polegających na rozporządzaniu informacją geologiczną zgromadzoną w wojewódzkim archiwum geologicznym.
883/368/II/2006 wyposażenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pn. Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach w składniki majątku ruchomego niezbędne dla realizacji zadań statutowych
884/368/II/2006 zagospodarowania składników majątku Województwa Śląskiego będących we władaniu Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713