Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:49:23

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 362 z dnia 27 kwietnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
707/362/II/2006 ogłoszenia przetargu na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Goczałkowicach- Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 46, stanowiącym własność Województwa Śląskiego, wraz z ustanowieniem odrębnej własności tego lokalu.
708/362/II/2006 opracowania Założeń do projektu scalenia gruntów oraz Studium środowiskowego wraz z ceną wpływu projektu na środowisko w roku 2006.
709/362/II/2006 wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Katowicach na wycięcie 8 drzew z nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Powstańców
710/362/II/2006 Prezentacji Województwa Śląskiego na Międzynarodowych Targach Lotniczych “The First New Route Development Forum” odbywających się w dniach 21-23 maja 2006r. w Warszawie, poprzez wspólny zakup powierzchni wystawienniczej z gminą Katowice i GTL SA.
711/362/II/2006 Przyjęcia planu rzeczowego wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2006.
712/362/II/2006 zmiany uchwały nr 408/347/11/2006
713/362/II/2006 upoważnienia do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
714/362/II/2006 wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
715/362/II/2006 uczestnictwa Województwa Śląskiego w ogólnopolskiej kampanii antynarkotykowej w 2006 roku.
716/362/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na wydatkowanie środków finansowych na dokonanie zakupu sprzętu multimedialnego
717/362/II/2006 powołania Rady Programowej w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Cieszynie
718/362/II/2006 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego Nr 2 w Katowicach.
719/362/II/2006 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach.
720/362/II/2006 zwiększenia liczby godzin edukacyjnych w Szkole Policealnej Województwa Śląskiego w Rybniku.
721/362/II/2006 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
722/362/II/2006 Powołania przedstawicieli subregionów województwa śląskiego do współpracy z Zespołem ds. Wdrażania Strategii
723/362/II/2006 zmiany załącznika do uchwały nr 481/351/II/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.1 – Obszary wiejskie
724/362/II/2006 zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy dotacji dla zadania pn.: „Remont sieci wodociągowej na osiedlu Miechowice przy ul. Nickla i przy ul. Felińskiego w Bytomiu”, realizowanego przez Miasto Bytom w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”.
725/362/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na 2006 rok dla Projektu pn.: „Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej - rewitalizacja kompleksu pałacowo - parkowego w Koszęcinie”, realizowanego przez Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie w ramach ZPORR, obejmującego wkład własny ZPiT „Śląsk” finansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
726/362/II/2006 udzielenia pełnomocnictw szczególnych Panu Maciejowi Surowcowi i Panu Dariuszowi Kałużyńskiemu oraz Pani Małgorzacie Narloch do reprezentowania Województwa Śląskiego w posiedzeniach odwoławczych Zespołu Arbitrów w Urzędzie Zamówień Publicznych w dniu 28.04.2006 r.
727/362/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie uchylenia uchwały nr II/38/21//2005 z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr S 1439 do kategorii drogi wojewódzkiej
728/362/II/2006 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Goleszów
729/362/II/2006 zawarcia Porozumienia z Powiatem Częstochowskim i Gminą Mykanów
730/362/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Mykanów
731/362/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą Porąbka
732/362/II/2006 zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zawarcia aneksu do umowy dotacji na realizację projektu współfinansowanego w ramach „Funduszu na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości – komponent dotacje inwestycyjne dla gmin i powiatów Województwa Śląskiego”
733/362/II/2006 ustalenia dla Pana Włodzimierza Migacza, dyrektora Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, składników wynagrodzenia
734/362/II/2006 ustalenia dla Pani Jolanty Karlickiej – Chmiel, dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, składników wynagrodzenia
735/362/II/2006 ustalenia dla Pana Sławomira Sito, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Gorzycach, składników wynagrodzenia
736/362/II/2006 ustalenia dla Pani Joanny Brodowicz – Markowicz, dyrektora Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach, składników wynagrodzenia
737/362/II/2006 ustalenia dla Pani Iwony Dordy, dyrektora Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach, składników wynagrodzenia.
738/362/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
739/362/II/2006 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia w roku 2006
740/362/II/2006 przyznania dotacji dla przedsięwzięć zgłoszonych do II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej
741/362/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713