Czas wygenerowania treści 2020-04-02 08:12:22

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 360 z dnia 20 kwietnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
663/360/II/2006 Akceptacji wstępnego podziału środków finansowych w wysokości 10.000 tys. zł, zapisanych w ustawie budżetowej na 2006 rok, przyznanych dla województwa śląskiego z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury liniowej w związku z budową „Euroterminalu” w Sławkowie.
664/360/II/2006 Konferencji naukowej nt.: „Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej", organizowanej przez Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie i Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów
665/360/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach na wykonanie prac remontowych w siedzibie Ośrodka
666/360/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
667/360/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
668/360/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
669/360/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
670/360/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
671/360/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
672/360/II/2006 zawarcia z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Aneksu Nr 2 do umowy dotacji dotyczącej przekazania przez Województwo Śląskie dotacji na działalność bieżącą Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
673/360/II/2006 zmiany uchwały Nr 368/345/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., dokonującej wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie Działania ZPORR 1.4 Rozwój turystyki i kultury.
674/360/II/2006 powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego
675/360/II/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
676/360/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Skarbu Państwa – Agencji Mienia Wojskowego
677/360/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego
678/360/II/2006 wprowadzenia do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 nakładów na realizację zadań p.n.: „Rozbudowa infrastruktury liniowej w związku z budową - Euroterminalu w Sławkowie”, „Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”. ujętych w załączniku nr 2 Rezerwy celowe część 83 Ustawy budżetowej na rok 2006
679/360/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej wyrażenia zgody na podpisanie przez Marszałka Województwa Śląskiego Oświadczenia Stron Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006 rozszerzonego o dwa zadania ujęte w Ustawie budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 w załączniku Nr 2 Rezerwy celowe część 83 (Dz.U. Nr 35 poz. 244): –pozycja 82, zadanie p.n. “Rozbudowa infrastruktury liniowej w związku z budową Euroterminalu w Sławkowie”, –pozycja 83, zadanie p.n. “Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”
680/360/II/2006 zaakceptowania kierunków zmian proponowanych w opracowywanej aktualizacji Zbiorczego Zestawienia Kosztów dla Stadionu Śląskiego w Chorzowie w ramach II-go, III-go i IV-go Przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja Stadionu Śląskiego w Chorzowie” finansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006.
681/360/II/2006 zawarcia Aneksu nr 1 nr do Porozumienia nr 117/KT/2005 z dnia 27 września 2005 r. z Gminą Koziegłowy
682/360/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na 2006 rok dla Projektu pn.: „Centrum Sztuki Filmowej - przebudowa i adaptacja Kina „Kosmos” w Katowicach” realizowanego przez Instytucję Filmową „SILESIA - FILM” w Katowicach w ramach ZPORR, oraz przyjęcia projektów umów związanych z przekazaniem dotacji celowej z budżetu województwa w tym II raty dotacji celowej przyznanej przez Ministra Kultury stanowiących wkład własny do ZPORR na ww. zadanie.
683/360/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
684/360/II/2006 zmiany uchwały własnej nr 222/339/II/2006 z dnia 7 lutego 2006r. w sprawie pożyczek przydzielanych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
685/360/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
686/360/II/2006 powołania Regionalnego Zespołu Kwalifikacyjnego oraz zatwierdzenia regulaminu prac Zespołu
687/360/II/2006 Zmiany uchwały Zarządu z dn. 9 listopada 2004 r. Nr 2021/199/II/2004 dotyczącej przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach działań 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz powołania członków Komisji Oceny Projektów dla w/w działań
688/360/II/2006 Przyjęcia Regulaminu Komisji Oceny Projektów w ramach działań 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczości, 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy oraz 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713