Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:58:59

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 352 z dnia 23 marca 2006

Nr uchwałyW sprawie
509/352/II/2006 wyrażenia zgody na zbycie składników majątku ruchomego Województwa Śląskiego we władaniu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach oraz udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich do dokonania wydatków inwestycycjnych na zakup środków trwałych
510/352/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na realizację przez WUP w roli partnera projektu „Śląskie kobiety biznesu” w ramach Działania 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich  Integracja i reintegracja zawodowa kobiet współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz udzielania pełnomocnictwa do zawarcia w/w umowy przez Dyrektora WUP.
511/352/II/2006 art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z póĽniejszymi zmianami), art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104) oraz w związku z Uchwałą nr 34/331/II/2006 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.01.2006 roku
512/352/II/2006 przyjęcia treści i zawarcia porozumienia z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie opieki naukowo – dydaktycznej nad Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu
513/352/II/2006 Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej wprowadzenia do Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006 tabel finansowych na rok 2006.
514/352/II/2006 Przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego, dotyczącej wprowadzenia do Zaktualizowanego Wojewódzkiego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2004 obowiązującego w latach 2005-2006 tabel finansowych na rok 2006.
515/352/II/2006 zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim, a Stowarzyszeniem „Beskidzka Inicjatywa Lokalna” w sprawie współorganizacji konferencji „Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionu i przedsiębiorstw”.
516/352/II/2006 zawarcia Porozumienia z Gminą WoĽniki
517/352/II/2006 zawarcia umowy na dofinansowanie programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w kwocie 25.000,- zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych
518/352/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej w zakresie zadania inwestycyjnego pn. „Projekt inwestycyjny budowy sali gimnastycznej dla Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku - Białej” na kwotę 1.448.579.00 zł, ze środków budżetu Województwa Śląskiego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) wymagającego wkładu własnego ze środków Budżetu Województwa Śląskiego
519/352/II/2006 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Zespołu Chorób Płuc i GruĽlicy w Bystrej
520/352/II/2006 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.
521/352/II/2006 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SPZOZ Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Tarnowskich Górach.
522/352/II/2006 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. prof. dr W. Orłowskiego w Częstochowie.
523/352/II/2006 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach – Zdroju.
524/352/II/2006 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyrana w Lublińcu
525/352/II/2006 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu
526/352/II/2006 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora SPZOZ Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu.
527/352/II/2006 wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju
528/352/II/2006 przyjęcia autopoprawki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 427/348/II/2006 z dnia 9 marca 2006 roku przyjmującej projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury oraz innych samorządowych osób prawnych


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713