Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:17:27

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 345 z dnia 28 lutego 2006

Nr uchwałyW sprawie
340/345/II/2006 powołania dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu ,,Stadion Śląski” w Chorzowie.
341/345/II/2006 zawarcia aneksu do umowy uzyczenia sprzętu komputerowego, przekazanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie
342/345/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
343/345/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
344/345/II/2006 wyrażenia zgody na zakup aparatury i sprzętu medycznego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach
345/345/II/2006 zawarcia aneksu nr 2 do umowy pożyczki nr 15/ZD/2005 z 26 .01.2005roku z Górnośląskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzieci im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju
346/345/II/2006 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
347/345/II/2006 powołania komisji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa w 2006 roku w systemie całorocznym
348/345/II/2006 przyjęcia projektu Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020.
349/345/II/2006 zawarcia umowy pożyczki z Okręgowym Szpitalem Kolejowym w Katowicach
350/345/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
351/345/II/2006 udzielenia zgody dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie na podpisanie listu intencyjnego
352/345/II/2006 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie podmiotu koordynującego organizację Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, odbywającego się w Województwie Śląskim w sierpniu 2006 roku
353/345/II/2006 zawarcia Porozumienia o szczegółowych warunkach wykonania w 2006 roku POROZUMIENIA z dnia 07.06.1999 r. w sprawie kontynuacji realizacji inwestycji Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Gliwice, w związku ze zmianami kompetencyjnymi wynikającymi z reformy administracji publicznej, z Miastem Katowice
354/345/II/2006 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2006 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku – Białej
355/345/II/2006 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2006 r. dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
356/345/II/2006 zatwierdzenia Rocznego Planu Finansowego na 2006 r. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
357/345/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie remontów oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
358/345/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo - finansowego na rok 2006 dla Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w zakresie zakupów inwestycyjnych oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
359/345/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia przyznanej dotacji oraz końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu sportowego SKS Gwarek Zabrze poprzez budowę krytej trybuny oraz zagospodarowanie terenu”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
360/345/II/2006 upoważnienia 2 Członków Zarządu Województwa Śląskiego do ustanowienia zabezpieczenia do umowy o dofinansowanie realizacji projektu pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
361/345/II/2006 ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego wg „Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych Województwa Śląskiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań”.
362/345/II/2006 zatwierdzenia „Preliminarza rzeczowo-finansowego na budowę Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice- Gliwice w roku 2006 r.” w zakresie dla Miasta Katowice.
363/345/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Śląski Zarząd Nieruchomości
364/345/II/2006 zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
366/345/II/2006 Zmiany uchwały własnej z dn. 20 stycznia 2005r. Nr 97/222/II/2005 dotyczącej przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne - na rok 2005 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 z póĽniejszymi zmianami
367/345/II/2006 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 3.3 – Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
368/345/II/2006 dokonania przez Zarząd wyboru projektów, które uzyskują dofinansowanie w zakresie ZPORR Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury
369/345/II/2006 Przyjęcia do realizacji Ramowego Planu Realizacji Działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości na rok 2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
370/345/II/2006 ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713