Czas wygenerowania treści 2020-04-02 09:31:25

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 342 z dnia 16 lutego 2006

Nr uchwałyW sprawie
265/342/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu umowy najmu pomieszczeń na czas nieoznaczony
266/342/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony
267/342/II/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie umowy najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony
268/342/II/2006 ogłoszenia naboru na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie.
269/342/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia przyznanej na 2005 rok dotacji przekazanej Miastu Mikołów na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Odwodnienie Sołectwa Paniowy w Mikołowie – etap I”, finansowanego w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
270/342/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia po zakończeniu i przekazaniu do użytku zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Wyposażenie hali sportowej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Koszęcinie” realizowanego przez Gminę Koszęcin.
271/342/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji oraz końcowego rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej terenów poprzez budowę sieci wodociągowej w Rybniku”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
272/342/II/2006 akceptacji rozliczenia dotacji przekazanej Gminie Myszków na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Myszkowie” finansowanego ze środków „Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej Skierowanej na Rozwój Przedsiębiorczości - Komponent Dotacje Inwestycyjne”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
273/342/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2006 dla Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie na zakupy inwestycyjne oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
274/342/II/2006 zatwierdzenia Programu rzeczowo – finansowego na rok 2006 dla Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach na zakupy inwestycyjne oraz podpisania umowy związanej z dotacją ze środków budżetu Województwa Śląskiego.
275/342/II/2006 zmiany Uchwały Nr 2883/325/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20.12.2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2006 rok.
276/342/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej zmiany uchwały Nr I/42/27/2001 z dnia 22 paĽdziernika 2001 roku w sprawie określenia zasad rozliczania i ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Województwo Śląskie.
277/342/II/2006 przyjęcia zasad rekrutacji do Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej na rok szkolny 2006/2007
278/342/II/2006 wyrażenia zgody na utworzenie w roku szkolnym 2006/2007 dwóch grup słuchaczy w systemie dziennym i dwóch grup słuchaczy w systemie zaocznym kształcących się w zawodzie pracownik socjalny w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej.
279/342/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Barteckiej - Straszny dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku - Białej
280/342/II/2006 zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok.
281/342/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczący udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
282/342/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2008 zadania - Projektu p.n.: „System Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”.
283/342/II/2006 zmiany uchwały własnej Zarządu Województwa Śląskiego nr 42/332/II/2006 z dnia 12.01.2006 r.
284/342/II/2006 przyjęcia autopoprawki do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 244/340/II/2006 z dnia 9 lutego 2006 roku przyjmującej projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713