Czas wygenerowania treści 2020-04-09 03:48:53

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 341 z dnia 14 lutego 2006

Nr uchwałyW sprawie
251/341/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
252/341/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Regoinalnego Ośrodka Metodyczno -Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
253/341/II/2006 wyrażenia zgody na przyjęcie przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach, w formie darowizny, składników majątku ruchomego niezbędnych do realizacji Projektu pn. „Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniu.”
254/341/II/2006 wyrażenia zgody na wejście na teren nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.
255/341/II/2006 upoważnienia Drogowej Trasy Średnicowej S. A. w Katowicach – Inwestora Zastępczego do prowadzenia w 2006 roku działań dla realizacji inwestycji pn. „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice – Gliwice” na Kontraktach 7, 8 i 8b w Katowicach.
256/341/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Rudzkiej Agencji Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o.
257/341/II/2006 pożyczek przydzielonych ze środków instrumentu „Linia pożyczek dla MŚP” realizowanego w ramach ”Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
258/341/II/2006 przyjęcia „Instrukcji regulującej zasady podróży służbowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie
259/341/II/2006 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do Umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006)
260/341/II/2006 Podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksów do umów o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006
261/341/II/2006 wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt dzieci i młodzieży przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych i Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszącyh oraz zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, pełnoletnich wychowanków z opłat za posiłki w tych placówkach
262/341/II/2006 wprowadzenia rejestru podmiotów, u których stwierdzono wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
263/341/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie restrukturyzacji zobowiązań Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu, stanowiących przychód Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
264/341/II/2006 wyrażenia zgody na czasowe obniżenie czynszu dzierżawnego


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713