Czas wygenerowania treści 2020-04-02 07:56:19

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie posiedzenia w roku 2006


Posiedzenie nr 338 z dnia 2 lutego 2006

Nr uchwałyW sprawie
207/338/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Darii Gieroń dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju
208/338/II/2006 udzielenia pełnomocnictwa Pani Annie Zasadzie - Chorab dyrektorowi Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Czeladzi
209/338/II/2006 zaopiniowania skierowania do Ministra Zdrowia wniosków o nadanie odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia".
210/338/II/2006 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych administracji i obsługi jednostek działających w zakresie oświaty oraz wartości jednego punktu.
211/338/II/2006 przyjęcia darowizny nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Raciborzu, na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. M. Grzegorzewskiej w Raciborzu.
212/338/II/2006 podpisania przez Zarząd Województwa Śląskiego aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości) w zakresie Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006)
213/338/II/2006 dokonania przez Zarząd akceptacji projektu Porozumienia o współpracy w zakresie użytkowania i rozwoju Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności SIMIK
214/338/II/2006 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa publicznego realizowane w okresie od 17 stycznia do 15 grudnia w 2006 roku.
215/338/II/2006 zatwierdzenia rozliczenia udzielonej dotacji oraz końcowego rozliczenia po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Reja w Czechowicach - Dziedzicach”, w ramach „Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego”.
216/338/II/2006 złożenia wniosku w sprawie wykreślenia Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Katowicach z rejestru zakładów opieki zdrowotnej.
217/338/II/2006 Zaakceptowania Ramowych Planów Realizacji Działań na rok 2006 dla Działań 2.1, 2.3 i 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
218/338/II/2006 ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, realizowanych od 03.04.2006 r. do 30.06.2006 r.
219/338/II/2006 złożenia wniosku w sprawie wykreślenia Ośrodka Diabetologicznego Dzieci i Młodzieży w Gliwicach z rejestru zakładów opieki zdrowotnej
220/338/II/2006 rozwiązania stosunku pracy z Panem Ryszardem Bosowskim pełniącym obowiązki dyrektora Ośrodka Diabetologicznego Dzieci i Młodzieży w Gliwicach.


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713