Czas wygenerowania treści 2018-12-19 00:26:01

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Uchwały Zarządu
Uchwały Zarządu
Posiedzenie nr 261 z dnia 29 maja 2018
Nr uchwałyW sprawie
1184/261/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.10.01.00-24-05HE/17-002 złożonego przez WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. w Tarnowskich Górach w ramach konkursu nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17
1185/261/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.05.01.02-24-06FG/17-002 złożonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
1186/261/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku nr WND-RPSL.04.03.02-24-0473/17-002 złożonego przez Miasto Rydułtowy w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16
1187/261/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny formalnej wniosku WND-RPSL.04.03.01-24-04B0/17-003 złożonego przez Gminę Zawiercie w ramach konkursu nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-105/16.
1188/261/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych wniosku nr WND-RPSL.08.01.01-24-07B3/17-001 złożonego przez: Polcargo-Gliwice Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17
1189/261/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.07.03.03-24-07GE/17-002 złożonego przez: Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna, w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-036/17
1190/261/V/2018 wyrażenia zgody na podpisanie Deklaracji współpracy w obszarze transformacji gospodarczej regionów górniczych zawartej pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska)
1191/261/V/2018 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17 dla Działania 5.2. Gospodarka odpadami, poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1192/261/V/2018 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-162/17 dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Południowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1193/261/V/2018 zatwierdzenia Listy ocenionych projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT północny Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020
1194/261/V/2018 zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów oraz wyboru do dofinansowania dodatkowych projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02.IZ.01-24-107/16 dla poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT północny Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020
1195/261/V/2018 przyznania dofinansowania ze środków PFRON kosztów bieżącej działalności Chorzowskiego Zakładu Aktywności Zawodowej, którego Organizatorem jest Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym z siedzibą w Chorzowie
1196/261/V/2018 przyznania dofinansowania z budżetu Województwa Śląskiego do bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji „Nadzieja-Dzieci” w Zabrzu
1197/261/V/2018 rozstrzygnięcia Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2018 roku
1198/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17
1199/261/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17
1200/261/V/2018 aktualizacji Listy ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17 po uwzględnieniu korekt we wnioskach o dofinansowanie
1201/261/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17
1202/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17
1203/261/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17
1204/261/V/2018 zwiększenia kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie oraz zmiany Listy ocenionych projektów w ramach konkursu RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 Moduł II dla Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs (typ projektu 1a), RPO WSL 2014 - 2020
1205/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17
1206/261/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.03-IZ.01-24-198/17
1207/261/V/2018 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-261/18 w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
1208/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17
1209/261/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-206/17
1210/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17
1211/261/V/2018 zmiany Regulaminów konkursów nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-187/17, RPSL.08.01.01-IZ.01-24-188/17, RPSL.08.03.01-IZ.01-24-196/17, RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17, RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17, RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17. RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17, RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17, RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17, RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17, RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17.
1212/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-047/17
1213/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.04.01-IP.02-24-046/17
1214/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
1215/261/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17
1216/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17
1217/261/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-209/17
1218/261/V/2018 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
1219/261/V/2018 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17
1220/261/V/2018 przyjęcia listy rankingowej zadań rekomendowanych do udzielenia pomocy finansowej gminom w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018 oraz przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw województwa śląskiego w roku 2018
1221/261/V/2018 zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego inwestycji i remontów na drogach wojewódzkich. 2018.05 część ZDW
1222/261/V/2018 zatwierdzenia Sprawozdań z realizacji szczegółowych planów wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1223/261/V/2018 zatwierdzenia Sprawozdań z realizacji szczegółowych planów wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1224/261/V/2018 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1225/261/V/2018 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1226/261/V/2018 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1227/261/V/2018 zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Skorygowanego szczegółowego planu wydatków inwestycyjnych na 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1228/261/V/2018 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej w gminie Lelów do kategorii dróg wojewódzkich
1229/261/V/2018 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok oraz ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1230/261/V/2018 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok oraz ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
1231/261/V/2018 zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za 2017 rok oraz ostatecznej propozycji podziału zysku netto za 2017 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku- Białej
1232/261/V/2018 zaopiniowania skorygowanego Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
1233/261/V/2018 zawarcia aneksu do umowy dzierżawy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A.z siedzibą w Katowicach.
1234/261/V/2018 zatwierdzenie programu rzeczowo – finansowego na rok 2018 dla zadania pn. „Doposażenie stolarni Teatru w urządzenia” realizowanego przez Miasto Będzin w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie oraz zawarcie umowy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Miastu Będzin na realizację ww. zadania
1235/261/V/2018 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok
1236/261/V/2018 lokaty wolnych środków budżetowych w 2018 roku
1237/261/V/2018 Przejęcia zasad opracowania bilansu skonsolidowango oraz zakres dokumentacji konsolidacyjnej

Posiedzenia w 2018 roku

Wszystkie lata
   2018     2017     2016     2015     2014     2013     2012     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003  


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713