Czas wygenerowania treści 2020-07-03 15:15:20

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2010


Sesja nr 55 z dnia 25 sierpnia 2010

Nr uchwałyW sprawie
III/55/1/2010 zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2010-2012 i po roku 2012, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010
III/55/2/2010 zmian w Regulaminie przyznawania stypendiów w ramach II i kolejnych edycji projektu systemowego Nauka drogą do sukcesu na Śląsku w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w województwie śląskim
III/55/3/2010 zmiany uchwały Nr III/38/5/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Zasad udzielania zniżek nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Województwo Śląskie w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć
III/55/4/2010 nadania statutu Muzeum w Bielsku-Białej
III/55/5/2010 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/55/6/2010 zmiany uchwały Nr III/53/9/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego
III/55/7/2010 zmiany uchwały Nr III/52/3/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wydatki majątkowe dla Województwa Śląskiego
III/55/8/2010 zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/55/9/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/55/10/2010 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2010 rok
III/55/11/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na rok 2011 na realizację projektu pod nazwą: Śląska sieć punktów dostępu do informacji
III/55/12/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań w 2011 roku na realizację projektów własnych realizowanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zgodnie z montażem finansowym zawierają wkład własny pochodzący z budżetu Województwa
III/55/13/2010 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zawarcia długoterminowej umowy na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
III/55/14/2010 udzielenia pomocy finansowej Gminom: Dębowiec, Kochanowice, Jasienica, Skoczów i Pawłowice w celu współfinansowania budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
III/55/15/2010 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na realizację projektu zgodnego z celami dokumentu pod nazwą: Koncepcja Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych
III/55/16/2010 udzielenia pomocy finansowej gminom Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na likwidację szkód powstałych na skutek powodzi i intensywnych opadów atmosferycznych mających miejsce w województwie śląskim w maju i czerwcu 2010 roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży
III/55/17/2010 zmiany uchwały Nr III/46/11/2010 z dnia 20 stycznia 2010 roku, z póĽn. zm. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Gminom: Bestwina, Brenna, Czernichów, Istebna, Jeleśnia, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Olsztyn, Ornontowice, Poraj, Wielowieś, Gminie i Miastu Czerwionka-Leszczyny, Miastu i Gminie: Koniecpol, Pilica, Siewierz, Szczekociny, Miastom: Cieszyn, Czechowice-Dziedzice, Kalety, Katowice, Poręba, Pszczyna, Skoczów, Tarnowskie Góry, Wodzisław Śląski, Powiatom: Bieruńsko-Lędzińskiemu, Raciborskiemu, Rybnickiemu, Wodzisławskiemu w roku 2010 na budowę kompleksów sportowych „Orlik 2012”
III/55/18/2010 zmiany w planie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, gospodarstwa pomocniczego oraz dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek na 2010 rok
III/55/19/2010 wyrażenia zgody na zawarcie przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Katowicach umowy najmu lokali, na czas oznaczony 10 lat, w drodze bezprzetargowej na rzecz Kolei Śląskich Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
III/55/20/2010 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej
III/55/21/2010 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku
III/55/22/2010 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
III/55/23/2010 przekształcenia Szpitala Chorób Wewnętrznych „Hutniczy” w Częstochowie
III/55/24/2010 przekształcenia Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju
III/55/25/2010 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie
III/55/26/2010 wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Świętej Barbary w Sosnowcu
III/55/27/2010 nowych warunków pracy dla pracowników likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
III/55/28/2010 nowych warunków pracy dla pracowników likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
III/55/29/2010 wystąpienia do Ministra Infrastruktury o zaliczenie nowej drogi do kategorii dróg krajowych
III/55/30/2010 uchylenia uchwały Nr III/47/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 lutego 2010 roku
III/55/31/2010 przyjęcia oświadczenia dotyczącego uczczenia 30. rocznicy Polskiego Sierpnia i powstania NSZZ „Solidarność”


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713