Czas wygenerowania treści 2020-07-11 14:28:50

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2007


Sesja nr 12 z dnia 29 sierpnia 2007

Nr uchwałyW sprawie
III/12/1/2007 utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą: „Instytucja Pośrednicząca w zakresie działań dla małych i średnich przedsiębiorstw w Katowicach”
III/12/2/2007 przystąpienia Województwa Śląskiego do sieci współpracy IQ-Net Phase 4 i pokrycia kosztów uczestnictwa
III/12/3/2007 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągania zobowiązań na lata 2008 – 2010 na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
III/12/4/2007 upoważnienia Zarządu Województwa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2008 na udzielenie dotacji na działalność bieżącą Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w celu umożliwienia budowy Akademickiego Centrum Sportu Akademii
III/12/5/2007 udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne w zakresie obiektów sportowych
III/12/6/2007 udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Cieszyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Szpital Śląski w Cieszynie – rozbudowa i modernizacja, dział diagnostyczno - zabiegowy”
III/12/7/2007 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu na bieżące utrzymanie drogi powiatowej nr S 4119 w Pszczynie
III/12/8/2007 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych S 1024 i S 1028 w miejscowości Skrzydlów i S 1060 w miejscowości Koni
III/12/9/2007 udzielenia pomocy finansowej Miastu Tychy z przeznaczeniem na wykonanie drogi pożarowej do budynku przy ulicy Wojska Polskiego 8 w Tychach, stanowiącego siedzibę Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych
III/12/10/2007 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny 146/1000 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Świętochłowicach, na rzecz Gminy Świętochłowice
III/12/11/2007 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny 26/100 udziału Województwa Śląskiego w prawie własności nieruchomości położonej w Wodzisławiu Śląskim, na rzecz Gminy Wodzisław Śląski
III/12/12/2007 wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Górkach Wielkich, na rzecz Gminy Brenna
III/12/13/2007 wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania dokonanej przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Częstochowie, na rzecz Miasta Częstochowa
III/12/14/2007 ustalenia szczególnego trybu przyznawania najemcom pierwszeństwa w nabyciu zajmowanych lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Śląskiego
III/12/15/2007 zmiany uchwały własnej Nr II/40/10/2005 z dnia 17 paĽdziernika 2005 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Województwa Śląskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata
III/12/16/2007 likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Alfreda Fiderkiewicza w Mikołowie
III/12/17/2007 zmiany uchwały Nr I/15/10/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, zmienionej uchwałą Nr II/7/9/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 roku i uchwałą Nr II/29/20/2004 z dnia 20 grudnia 2004 roku
III/12/18/2007 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego w Tychach poprzez likwidację Zakładu Medycyny Nuklearnej
III/12/19/2007 zmiany uchwały Nr I/15/7/99 z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie przekształcenia Kolumny Transportu Sanitarnego w Katowicach, Kolumny Transportu Sanitarnego w Tychach, Kolumny Transportu Sanitarnego w Tarnowskich Górach, Kolumny Transportu Sanitarnego w Zabrzu i Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach
III/12/20/2007 zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Specjalistyczny w Bytomiu, ulica Żeromskiego 7
III/12/21/2007 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2009 i po 2009, stanowiącego załącznik nr 15 do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/3/2/2007 z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2007
III/12/22/2007 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2007 rok
III/12/23/2007 dokonania zmian składu w Radzie Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
III/12/24/2007 wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do rad społecznych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie pełni funkcję organu założycielskiego
III/12/25/2007 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Śląskiego odnośnie projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącego „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013” z czerwca 2007 roku
III/12/26/2007 zmiany w składzie osobowym Komisji Edukacji, Nauki i Kultury


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713