Czas wygenerowania treści 2020-07-02 14:52:09

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2006


Sesja nr 53 z dnia 25 października 2006

Nr uchwałyW sprawie
II/53/1/2006 stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego
II/53/2/2006 przyjęcia „Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w Województwie Śląskim na lata 2006-2009”
II/53/3/2006 przyjęcia Programu wykorzystania odnawialnych Ľródeł energii na terenach nieprzemysłowych województwa śląskiego
II/53/4/2006 przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010
II/53/5/2006 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/53/6/2006 zmiany planu finansowego na 2006 rok zakładów budżetowych i rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
II/53/7/2006 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
II/53/8/2006 zmiany uchwały własnej nr II/48/7/2006 z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
II/53/9/2006 zmiany uchwały własnej Nr I/10/4/99 z dnia 12 lipca 1999 roku, zmienionej uchwałą Nr II/15/19/2003 z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie statutu Biura Planowania Przestrzennego w Bielsku-Białej
II/53/10/2006 sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu „Stadion Śląski” w Chorzowie
II/53/11/2006 zmiany uchwały własnej Nr II/45/21/2006 z dnia 20 lutego 2006 roku w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
II/53/12/2006 sposobu ustalenia wynagrodzeń pracowników zakładu budżetowego Województwa Śląskiego pod nazwą Biuro Planowania Przestrzennego w Bielsku – Białej
II/53/13/2006 zmiany uchwały Nr II/32/7/2005 z dnia 21 marca 2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych Województwa Śląskiego
II/53/14/2006 likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Raciborzu
II/53/15/2006 likwidacji VI. Liceum Profilowanego Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
II/53/16/2006 likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w KuĽni Raciborskiej
II/53/17/2006 likwidacji kierunku kształcenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Radzionkowie
II/53/18/2006 podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Matki Teresy z Kalkuty w Czeladzi
II/53/19/2006 podjęcia działań zmierzających do likwidacji Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
II/53/20/2006 przekształcenia Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Katowicach
II/53/21/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez likwidację Gabinetu Stomatologicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Oddziału dla Osób z Zaburzeniami Nerwicowymi
II/53/22/2006 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Żywcu w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żywcu poprzez likwidację Poradni Opieki Paliatywnej i Walki z Bólem w Żywcu, ulica Żeromskiego 7
II/53/23/2006 wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego PN-N-0911/530/R/06, stwierdzające nieważność uchwały Nr II/51/18/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej Chybie
II/53/24/2006 rozpatrzenia skargi na Zarząd Województwa Śląskiego
II/53/25/2006 udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady
II/53/26/2006 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Tychach, na rzecz Miasta Tychy
II/53/27/2006 przyjęcia dokumentu pod tytułem: Program współdziałania Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2007 – 2015
II/53/28/2006 zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/53/29/2006 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
II/53/30/2006 udzielenia pomocy finansowej gminom województwa śląskiego przeznaczonej na realizację zadania „Tworzenie gminnych świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży”
II/53/31/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka umowy dzierżawy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
II/53/32/2006 przyjęcia apelu dotyczącego wstrzymania likwidacji KWK Silesia


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713