Czas wygenerowania treści 2020-07-02 15:26:22

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2006


Sesja nr 51 z dnia 28 sierpnia 2006

Nr uchwałyW sprawie
II/51/1/2006 przyjęcia dokumentu „Strategii rozwoju kultury w województwie śląskim na lata 2006-2020”
II/51/2/2006 przyjęcia Aneksu do Programu małej retencji dla województwa śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
II/51/3/2006 aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego
II/51/4/2006 objęcia przez Województwo Śląskie akcji Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach w zamian za wniesiony wkład pieniężny
II/51/5/2006 objęcia przez Województwo Śląskie 500.000 akcji Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie za kwotę 5.000.000 zł
II/51/6/2006 zmiany uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/42/2/2005 z dnia 19 grudnia 2005 roku dotyczącej budżetu Województwa Śląskiego na rok 2006 z póĽn. zm.
II/51/7/2006 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/51/8/2006 udzielenia Gminie Żarnowiec pomocy finansowej, przeznaczonej na opracowanie dokumentacji technicznej dla zbiornika wodnego na rzece Uniejówce na terenie Gminy Żarnowiec
II/51/9/2006 udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Chorzów
II/51/10/2006 zmiany planu finansowego na 2006 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
II/51/11/2006 zasad i trybu umarzania wierzytelności Województwa Śląskiego z tytułu spłaty pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w 2005 roku
II/51/12/2006 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego, położonych w Katowicach przy ulicy Żeliwnej 38
II/51/13/2006 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rybniku przy ulicy 3-go Maja 18
II/51/14/2006 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości w Ustroniu, na rzecz Miasta Ustroń
II/51/15/2006 udzielenia dotacji Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
II/51/16/2006 wyrażenia zgody na zawarcie przez Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach umowy dzierżawy budynku byłej pralni na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność medyczną
II/51/17/2006 przekształcenia Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z. poprzez utworzenie nowych komórek organizacyjnych
II/51/18/2006 przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej poprzez zakończenie działalności Rejonowej Przychodni Lekarskiej Chybie
II/51/19/2006 zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie likwidacji Poradni Reumatologicznej, funkcjonującej w strukturach Przemysłowego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy Fiat Auto Poland S.A. w Bielsku-Białej
II/51/20/2006 przyjęcia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
II/51/21/2006 zasad udzielania stypendiów dla uczniów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
II/51/22/2006 wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego PN-N-0911/446/R/06, stwierdzające nieważność uchwały Nr II/50/9/2006 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 3 lipca 2006 roku w sprawie: przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez utworzenie Pododdziału Hostelowego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz likwidację Oddziału Psychiatrycznego dla Przewlekle Chorych 02 i Ośrodka Terapeutyczno - Rehabilitacyjnego
II/51/23/2006 powierzania Gminom lub Powiatom niektórych zadań zarządcy dróg wojewódzkich
II/51/24/2006 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/51/25/2006 zmiany planu przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok
II/51/26/2006 przyjęcia Apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713