Czas wygenerowania treści 2020-07-07 14:01:35

Strona główna / POZOSTAŁE INFORMACJE / Akty prawne / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku

Pokaż wszystkie lata

Pokaż wszystkie sesje w roku 2006


Sesja nr 48 z dnia 22 maja 2006

Nr uchwałyW sprawie
II/48/1/2006 przyjęcia „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego na lata 2006 – 2010”
II/48/2/2006 udzielenia pożyczki dla Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w kwocie 600 000 zł
II/48/3/2006 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2006 rok
II/48/4/2006 zmiany planu finansowego na 2006 rok rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych
II/48/5/2006 wniesienia przez Województwo Śląskie do Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości
II/48/6/2006 przyjęcia „Zasad udzielania dotacji podmiotowych z budżetu Województwa Śląskiego samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których Województwo Śląskie jest organem założycielskim i które są zakładami lecznictwa odwykowego lub mają w swojej strukturze takie zakłady”
II/48/7/2006 udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
II/48/8/2006 zabezpieczenia w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2007 środków finansowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację projektu pt.: Pracownik socjalny - profesjonalista w działaniach na rzecz grup defaworyzowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
II/48/9/2006 określenia zadań, na które Województwo Śląskie przeznacza w roku 2006 środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
II/48/10/2006 uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej” z uwzględnieniem dofinansowania przez Ministra Sportu na rok 2006
II/48/11/2006 zmiany uchwały własnej Nr II/41/9/2005 z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
II/48/12/2006 zmiany Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
II/48/13/2006 powierzenia Miastu Katowice realizacji w roku 2006 zadania inwestycyjnego pod nazwą: Drogowa Trasa Średnicowa Katowice – Dąbrowa Górnicza, etap Modernizacja węzła drogowego Aleja RoĽdzieńskiego – ulica Murckowska – ulica Bagienna w Katowicach, II etap, współfinansowanego w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Śląskiego na lata 2005 - 2006
II/48/14/2006 uchylenia uchwały nr II/38/21/2005 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie zaliczenia drogi powiatowej nr S 1439 do kategorii drogi wojewódzkiej
II/48/15/2006 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego Województwa Śląskiego
II/48/16/2006 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od cen samodzielnych lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Goczałkowicach-Zdroju przy ulicy Uzdrowiskowej 46-48, stanowiącym własność Województwa Śląskiego
II/48/17/2006 wyrażenia zgody na odstąpienie przez Województwo Śląskie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na okres powyżej 3 lat, nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Czernichowie
II/48/18/2006 przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach poprzez wydzielenie z niej filii w Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Raciborzu, likwidacji filii w Rybniku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, założenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku oraz połączenia w zespół Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Rybniku
II/48/19/2006 przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu poprzez likwidację Gabinetu Stomatologicznego, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Oddziału dla Osób z Zaburzeniami Nerwicowymi
II/48/20/2006 apelu skierowanego do Prezesa Rady Ministrów dotyczącego zniesienia barier w dostępności środków pomocowych z funduszy unijnych dla producentów rolnych prowadzących działalność w specyficznych warunkach województwa śląskiego
II/48/21/2006 wystąpienia Województwa Śląskiego ze Stowarzyszenia „Francja-Polska dla Europy”
II/48/22/2006 wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
II/48/23/2006 powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Śląskiego do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Śląskiego Kuratora Oświaty
II/48/24/2006 zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego na lata 2005 – 2008
II/48/25/2006 wyrażenia zgody na dokonanie przez Województwo Śląskie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Istebnej, na rzecz Gminy Istebna


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713