Czas wygenerowania treści 2019-11-17 13:01:09

Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2001 rok
Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na rok 2003
Zmiany w Planie Wydatków
Zmiany w Statucie Województwa Śląskiego
Zwiększenie budżetu
Zwiększenie dochodów
Zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2000
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 1950/219/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.09.2017 r.
Załącznik do projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Janów – mapa Aglomeracji Janów.
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Golasowice w gminie Pawłowice

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z póĽniejszymi zmianami)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713