Czas wygenerowania treści 2020-10-25 11:30:05

Strona główna / SEJMIK WOJEWÓDZTWA V KADENCJI 2014-2018 / Uchwały Sejmiku
Uchwały Sejmiku
Nr uchwałyW sprawie
I/12/3/1999wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
I/12/2/1999postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie obsługi bankowej budżetu województwa śląskiego
I/12/1/1999zmiany budżetu Województwa Śląskiego na rok 1999
I/11/19/1999zasad i trybu umarzania wierzytelności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych,do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu
I/11/18/1999trybu udzielania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na cele publiczne związane z realizacją zadań Województwa przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne oraz podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych
I/11/2/1999sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Biura Planowania Przestrzennego w Częstochowie
I/10/15/1999zmiany planu przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 1999
I/10/14/1999sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
I/10/13/1999sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Katowicach
I/10/21/1999zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 1999 r.
I/10/9/1999sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
I/10/8/1999sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Bielsku Białej
I/10/3/1999zakresu i formy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu województwa oraz informacji z wykonania budżetu województwa za I półrocze
I/10/7/1999sposobu ustalania wynagrodzeń pracowników Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Częstochowie
I/10/2/1999trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
I/10/1/1999szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa
I/10/16/1999zmiany planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 1999 oraz przyjęcia planu rzeczowo - finansowego tego Funduszu
I/8/14/1999wynagrodzenia Marszałka Województwa Śląskiego
I/8/13/1999zaskarżenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
I/8/7/1999zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
I/8/6/1999zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów
I/8/1/1999przyjęcia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wyłonienie banku prowadzącego obsługę bankową budżetu Województwa Śląskiego
I/7/19/1999zmiany w budżecie województwa Śląskiego na rok 1999
I/5/9/1999określenia wysokości i zasad wypłacania zwrotu kosztów przejazdu radnym województwa
I/5/8/1999wysokości diet i zasad ich wypłacania radnym województwa 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713