Czas wygenerowania treści 2020-10-26 08:52:24


Strona główna / SPRAWY W URZĘDZIE / Kontrole / Kontrole wewnętrzne
Podmiot kontrolujący: Wydział Edukacji i Nauki (EN)
Podmiot kontrolowany: Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu, Bytom
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
Dnia 8 i 20 lutego 2008r. przeprowadzona została w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu z siedzibą przy ul. Chorzowskiej 22 kontrola problemowa. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Zakres czasowy kontroli: rok szkolny 2007/2008 i rok budżetowy 2005-2007 Zakres tematyczny kontroli: 1. sprawdzenia zgodności statutu kolegium z przepisami obowiązującego prawa (zmiany statutu w zakresie prowadzonego w kolegium od roku szkolnego 2007/2008 kształcenia w zakresie dwóch specjalności – głównej i dodatkowej oraz wprowadzenie do statutu nowych stanowisk kierowniczych pracowników niepedagogicznych), 2. przestrzeganie przez dyrektora kolegium zapisu § 47 ust. 2 i § 52 ust.2 rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 1997r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (praktyki pedagogiczne i opłaty za naukę), 3. zatrudnianie pracowników niepedagogicznych z uwzględnieniem nazewnictwa stanowisk oraz klasyfikacji według kategorii zaszeregowania zgodnie z obowią-zującymi przepisami prawa oraz danymi zawartymi w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2007/2008, 4. podróże służbowe krajowe, 5. umowy zlecenia i o dzieło.
Termin rozpoczęcia kontroli: 8-2-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu, Zabrze
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego we władaniu SPWŚ w Zabrzu
Termin rozpoczęcia kontroli: 6-2-2008
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Katowickie Centrum Onkologii dawniej Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 21.03.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 7.05.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 2.06.2008r. w zakresie: 1.Nieterminowe regulowanie należnych zobowiązań, wskutek czego zapłacono odsetki.
Termin rozpoczęcia kontroli: 5-2-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2007r., 5% wydatków 2007-2008r. Protokół z kontroli z dnia 29.02.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 9.04.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 23.07.2008r. w zakresie: 1. Nieterminowe regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów, ZUS i PFRON, czego skutkiem była zapłata odsetek.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-1-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finasowa za 2007r., w tym 5% wydatków. Protokół z kontroli z dnia 18.02.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 26.03.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 23.04.2008r. w zakresie: 1.Nieopłacanie w 2007r. części składek na ubezpieczenia społecznei FP i podpisanie układu ratalnego; 2.Zapłacenie odsetek i opłaty prolongacyjnej od składek zapłaconych wg układu ratalnego; 3. Niedokonanie wpłat na PFRON w 2007r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 31-1-2008
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Gospodarki (GP) archiwum
Podmiot kontrolowany: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
sposób i tryb gospodarowania mieniem Województwa Śląskiego we władaniu PBW w Katowicach
Termin rozpoczęcia kontroli: 30-1-2008
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej
w Jaworzu, Jaworze

Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006r. i 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 7.03.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 11.04.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 12.06.2008r. w zakresie art.14 pkt 1-3 i 16 ust.1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa za lata 2006-2007r., w tym 5% wydatków.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa 2006-2007r., w tym 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 30.01.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 5.03.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 20.05.2008r. w zakresie: 1. Nieujęcie zobowiązań z tytułu dostaw i usług w rocznym sprawozdaniu budżetowym za 2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 20-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli
Podmiot kontrolujący: Wydział Kontroli (KN-archiwum)
Podmiot kontrolowany: Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w likwidacji, Katowice
Zakres czasowy i tematyczny kontroli:
gospodarka finansowa w latach 2006-2007r., w tym 5% wydatków 2006-2007r. Protokół z kontroli z dnia 19.03.2008r. Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.05.2008r. Zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 22.10.2008r. w zakresie: 1. Niedokonanie zwrotu niewykorzystanych w ustawowym terminie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2005r. i w 2006r.; 2. Wykazanie w sprawozdaniu Rb-34 sporządzonym na dzień 31.12.2006r. danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej; 3. Wykonywanie w prowadzonych postępowaniach o zamówienie publiczne czynności kierownika zamawiającego bez złożenia wymaganego oświadczenia o istnieniu lub braku okoliczności wyłączających z prowadzonego postępowania po stronie zamawiającego; 4. Wielokrotne złożenie oświadczeń przez członków jednej z komisji przetargowych o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania, jeszcze przed otwarciem ofert, a więc przed zaistnieniem możliwości stwierdzenia tego stanu; 5. Dokonanie zakupu dwóch samochodów bez przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne; 6. Zaniechanie rozliczenia stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych w wyniku inwentaryzacji magazynu przeciwpowodziowego przeprowadzonej na koniec 2006r.
Termin rozpoczęcia kontroli: 19-12-2007
Wyniki zakończonej kontroli

Wszystkie lata:
  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004

Zobacz także: Informacje o kontrolach


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713