Czas wygenerowania treści 2020-10-21 09:07:21

Strona główna / SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA / Zarząd Województwa / Postanowienia
analizy projektu - zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu
analizy projektu - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sławkowa
analizy projektu - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Psary
analizy projektu - zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w obszarze dzielnicy Tysiąclecia w rejonie ulic Piastów i Krzywoustego.
analizy projektu - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczyrk
analizy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rajcza
o warunkach zabudowy dla inwestycji p.n. „budynek mieszkalny z garażem wbudowanym i oczyszczalnia ścieków” na działce nr 97 przy ulicy Kubicy w Mysłowicach.

na podstawie art. 41 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1590 z póĽn. zm.), w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz ar
Zezwolenie na zmianę kryteriów bilansowości

-art. 41 ust. 4 i art. 103 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z póĽn. zm.) -rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości (Dz. U. nr 153, poz. 1774).
uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn.: „nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania części usługowej na mieszkalną wraz z wykonaniem ocieplenia budynku” przy ul. Chorzowskiej 11 w Bytomiu na terenie działek nr: 780/537 (budynek), 4529/536 (skomunikowanie)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póĽniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 pkt 10, pkt 10a i ust. 5 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z póĽniejszymi zmianami)
uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej (Miasto Bielsko-Biała)

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z póĽn. zm.), w związku z art. 17 pkt 6 lit. b oraz art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z póĽ. zm.)


 
O urzędzie

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888
kancelaria@slaskie.pl

kancelaria ogólna: parter, pok. 164
poniedziałek - piątek: 7:30-16:00

NIP Województwa
(rozliczenia): 954-277-00-64
NIP Urzędu
(spr. pracownicze): 954-22-60-713